Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden winkel

1 | Door de bestelbon te ondertekenen, erkent de koper kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze te aanvaarden.
2 | Indien niet anders vermeld op de keerzijde, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere die
zouden voorkomen op orders van de klant, betreffende dezelfde zaak.
3 | De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de koper en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
4 | De aanduidingen op catalogi, folders en tarieven moeten als niet bindend worden beschouwd. Alle aanbiedingen en offertes zijn gegeven zonder verbintenis.
5 | De monsters worden slechts ter aanduiding gegeven, de geleverde goederen hebben het voorrecht van de gebruikelijke toleranties, ’t zij van de ene levering tot de andere.
6 | Iedere bestelling of overeenkomst is slechts bindend na schriftelijke bekrachtiging door de verkoper. Alleen de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper, die door de koper goed gekend zijn, regelen de verkopen. De voorwaarden die op eventuele bestelbons van de koper voorkomen, en in tegenstelling zijn met de hierbij vermelde voorwaarden, kunnen niet tegen de verkoper ingeroepen worden.
7 | De plannen voor plaatsing, studies, tekeningen, foto’s, modellen en stalen aan de koper overhandigd, blijven eigendom van de verkoper. Zij moeten hem op eerste verzoek teruggegeven en mogen niet gekopieerd noch aan derden afgestaan worden.
8 | De prijzen worden verstaan af verkoper, behalve wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9 | De offertes blijven geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld op de offerte.
10 | De waren zijn verkocht, afgenomen en geacht als aangenomen in de magazijnen van de verkoper. Zelfs franco, FOB of CIF verzonden, reizen de waren op risico van de koper.
11 | Wanneer de levering op de werf voorzien is in het contract, kan dit enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar de werf berijdbaar zijn. Het lossen gebeurt door de zorgen van de koper, en op zijn kosten, hetzij op de werf hetzij op de plaats die de vervoerder als laatste voor hem bereikbare plaats aanziet. Indien de levering plaats vindt op een balkon, terras of andere kwetsbare ondergrond, is het de verantwoordelijkheid van de koper om op voorhand na te gaan of de stabiliteit, draagkracht en veiligheid van zulke ondergrond voldoende is om de te leveren goederen te dragen. in ieder geval is de verkoper niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade veroorzaakt bij de levering en hij zal desgevallend door de koper gevrijwaard worden voor alle schade die veroorzaakt zou zijn aan derden. Vanaf het ogenblik der aflevering staan de geleverde goederen onder de hoede van de koper.
12 | De leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen worden steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding. Van zodra het volledige order beschikbaar is heeft de koper 10 werkdagen de tijd om zijn order af te halen of te laten leveren. Bij niet-afhaling of niet levering binnen deze termijn heeft de verkoper het recht een stockagevergoeding te eisen van de koper bepaald op 0,605 euro per aantal/eenheid per begonnen week.
13 | De verkoper is in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht worden als voorbeeld beschouwd : algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekte, brand, vorst, uitzonderlijke regenperiode, stormschade, overstromingen, bij hem of bij zijn leveranciers.
14 | De goederen moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald worden. Bij gebreke, mag de verkoper, hetzij de overeenkomst verbreken, hetzij er de uitvoering van eisen, zonder verhaal voor schade of vergoeding.
15 | De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang ze niet werden betaald, ook wanneer de koper ze heeft verwerkt of aan derden overgelaten.
16 | Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de acht dagen die op de levering van de goederen volgen en vóór hun verwerking, zoniet zal de klacht niet in aanmerking genomen worden.
17 | De verkoper mag het terugzenden van gebrekkige goederen eisen. Hij behoudt zich het recht voor deze te vervangen. De waarborg van de verkoper kan nooit verder gaan dan tot eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst, dit volgens contractuele afwijking van art. 1644 van het Burgerlijk Wetboek.
18 | Monsternemingen, proeven en tegenproeven moeten uitgevoerd worden in tegenwoordigheid van de verkoper. Indien de levering is aangenomen zijn de kosten van de proeven en tegenproeven ten laste van de koper. Indien de levering geweigerd wordt, zijn al de kosten ten laste van de verkoper.
19 | Iedere klacht voor onzichtbaar gebrek moet ingediend worden binnen de drie maanden na levering. Zij is als ongegrond aanzien, wanneer het product
beantwoordt aan de terzake geldende normen.
20 | Ingeval van geschil, blijven de waren onder de bescherming van de koper, die de geschikte bewaring en opslag ervan moet verzekeren. Klachten betreffende
beschadigde waren of tekort, moeten onmiddellijk bij afhaling of bij de vervoerder ingediend worden.
21 | Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij
levering of afhaling, zonder disconto noch korting voor contante betaling, behalve in geval van andere geschreven overeenkomsten op de bestelbon vermeld.
22 | Ons personeel en onze vervoerders zijn bevoegd om de bedragen van de facturen te ontvangen. Geen enkele afhouding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de koper toegepast worden.
23 | Bij niet-betaling op de vervaldag van onze facturen is er van rechtswege een intrest van 10% verschuldigd, met vrijstelling van ingebrekestelling. De vervaldag geldt als in mora stelling. Daaren-
boven zal het bedrag van de factuur in geval van niet-betaling op haar vervaldag, automatisch, dus zonder ingebrekestelling, met 10% worden verhoogd met een minimum van 25,00 euro, bij toepassing van artikel 1153 van het burgerlijk wetboek.
24 | Elke wijziging in de toestand van de koper,
zoals overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van acceptatie, onzekere
solvabiliteit, concordaat, faling, achterstallige betaling, wettigt de verkoper waarborgen te eisen of een gedeelte van of gans de koop op te schorten of te verbreken. In die gevallen wordt de waarde van de reeds geleverde goederen van de betwiste bestellingen onmiddellijk eisbaar zonder dat hierdoor afstand gedaan wordt van de schadevergoedingen, en intresten, die de verkoper van rechtswege toegekend worden. Huidige voorwaarde geldt wat de mogelijke schadevergoeding betreft wederkerig in geval de verkoop wordt verbroken lastens de verkoper.
25 | Voor alle betwistingen, ook voor betalingsvorderingen, zijn enkel en alleen de Rechtbanken en Vredegerechten van het rechtsgebied van de verkoper bevoegd. De verkoper wijkt niet af van dit artikel wanneer hij een wissel trekt op de koper, of effecten ter betaling aanvaardt.
26 | De koper geeft de maten en hoeveelheden op voor offertes en bestellingen. Hij moet er de juistheid van nagaan en draagt er de verantwoordelijkheid voor.
27 | Het aantal tegels geleverd per rekeneenheid (vierkante meter of lopende meter), stemt steeds en uitsluitend overeen met het aantal geleverd door de fabrikant, overeenkomstig de bij hem in voege zijnde normen, en als dusdanig aangerekend.
28 | De waarborg op de geleverde goederen kan slechts ingeroepen worden gedurende een periode van maximum 24 maanden na factuurdatum.
29 | Leveringen geschieden onder het nadrukkelijk voorbehoud dat tussen monsters en geleverde goederen, tint-, maat- en structuurafwijkingen kunnen voorkomen. Deze afwijkingen zijn nooit een basis voor eventuele klachten.
30 | De koper verbindt er zich toe de aangekochte producten te bezigen uitsluitend overeenkomstig de doeleinden en aanduidingen hem verstrekt in de toonzalen. Tegels die buiten hun normale bestemming gebruikt worden, of die niet verwerkt of geplaatst worden volgens de terzake geldende
normen en regels van de kunst, zijn door dit feit zelf uitgesloten van elke waarborg.
31 | De producten worden steeds verkocht zonder plaatsing.
32 | De tegels aangeduid onder één van de volgende benamingen : afval, gedeklasseerd, tweede keus, derde keuze, handelskeus (H.K.), mindere sortering (M.S.), commerciële keuze, “tout-venant”, loten, speciale aanbieding, liquidatietegels zijn uitgesloten van elke waarborg.
33 | Afgehaalde goederen worden definitief aanvaard bij vertrek magazijn. Ter bestemming gebrachte goederen worden, zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit, definitief aanvaard wanneer de goederen gelost zijn en aldus vatbaar voor nazicht.
34 | Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild, tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper. In dat geval zal een waardevermindering van 25% toegepast worden tot dekking van de veroorzaakte kosten.
35 | De waarborg van de lege paletten wordt terugbetaald wanneer deze afgeleverd worden in ons magazijn te Bornem.
36 | Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw prijsvraag en/of bestelling en voor marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op marketing, volstaat het ons dat mee te delen via een e-mail te sturen naar marketing@tegel.be Via dit e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website www.tegel.be

Algemene voorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens


VAN DEN BOSSCHE MARTIN BV, handelend als Van den Bossche, passie voor tegels,
Klein-Mechelen 22 te B-2880 Bornem, België

Algemeen e-mailadres: info@tegel.be
Telefoonnummer: +32 34583435
Faxnummer: +32 38990093

Ondernemingsnummer: 0464.611.786
Btw-nummer: BE0464.611.786
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van VAN DEN BOSSCHE MARTIN BV, handelend als Van den Bossche, passie voor tegels, een BV met maatschappelijke zetel te Klein-Mechelen 22 te B-2880 BORNEM, BE, BTW BE 0464.611.786, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Van den Bossche, passie voor tegels moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van den Bossche, passie voor tegels aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Het aanrekenen van eventuele waarborg- of verloren verpakking zoals paletten, kisten,… kan niet correct tijdens het bestelproces verrekend worden. De Klant zal hiervan na administratieve verwerking op de hoogte van worden gesteld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van den Bossche, passie voor tegels niet. Van den Bossche, passie voor tegels is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Van den Bossche, passie voor tegels is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Van den Bossche, passie voor tegels. Van den Bossche, passie voor tegels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan door het zoeken op onze website producten volgens de gewenste hoeveelheid in het winkelmandje toevoegen. Door vervolgens op het winkelmandje te klikken krijgt de klant een overzicht van de producten in het winkelmandje. Hier kunnen de hoeveelheden desgewenst nog aangepast worden. Bij aanpassing van het winkelmandje kan de Klant de winkelwagen bijwerken om het gewenste overzicht te bekomen. Als dit na controle van de Klant correct is, kan de klant kiezen om verder te winkelen of om de geselecteerde producten af te rekenen door met de knop Afrekenen te bevestigen. De klant heeft dan de keuze om in te loggen indien de Klant reeds over een account beschikt of af te rekenen zonder account. Bij het ingeven van uw accountgegevens komt u in een volgende scherm waar uw gegevens van onze database al vooraf ingevuld werden. Indien u kiest om af te rekenen zonder account zal u in een volgens scherm naar uw contactgegevens en leveradres gevraagd worden, teneinde uw online aankoop te kunnen verwerken. Na het ingeven van het leveradres kan u kiezen voor afhaling of de mogelijke leveropties en zal de leverkosten berekend worden. Na keuze tussen afhaling of de gewenste levermethodes kan u een gewenste leverdatum selecteren. Door verder te gaan heeft u een overzicht van het contact e-mailadres, de facturatiegegevens en telefoonnummer, het leveradres en wijze van levering en de gewenste leverdatum. Ook een overzicht bestelling met de prijzen en de totaalprijs inclusief BTW. Indien de Klant over een kortingscode beschikt kan hij deze vervolgens in het voorziene vak ingeven en de kortingscode laten toepassen. Vooraleer de klant kan betalen en de afkoop kan afronden dient de Klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de waarborgberekening door de vakjes aan te vinken. Bij akkoord zal de klant naar een betaalplatform omgeleid worden en een keuze kunnen maken tussen de beschikbare betaalmethodes. Na betaling ontvangt de klant een bevestigingsscherm en nogmaals een overzicht van de bestelling. Via e-mail ontvangt de klant nogmaals dit overzicht. Van zodra de administratieve verwerking is uitgevoerd zal de Klant een orderbevestiging ontvangen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via bankkaart (Bancontact)
  • via betaling via online bankieren
     

Van den Bossche, passie voor tegels is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra de producten beschikbaar zijn voor verzending zullen deze verzonden worden of ontvangt de Klant een bericht dat deze afgehaald kunnen worden. De vermoedelijke levertermijn wordt steeds per artikel vermeld in de online-cataloog en de leverdatum die de Klant kan kiezen in het bestelproces houdt hier zoveel mogelijk rekening mee.

De leverkosten worden meegedeeld tijdens de online aankoop.

Afhalen kan in ons afhaalpunt te Klein-Mechelen 22 te B-2880 Bornem, België.

Voor pakketverzending werken we in de meeste gevallen met Bpost.

Grotere zendingen worden verstuurd met vervoerders. Hiervoor zal de klant per mail of telefonisch gecontacteerd worden met de melding wanneer de levering zal plaatsvinden. De levering kan plaatsvinden door een vervoerder met vrachtwagen en laadklep of door een vervoerder met vrachtwagen met kraan.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het leveradres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de vervoerder op moment van levering en aan Van den Bossche, passie voor tegels binnen de 48 uur na ontvangst.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Van den Bossche, passie voor tegels was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Van den Bossche, passie voor tegels.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van den Bossche, passie voor tegels te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Van den Bossche, passie voor tegels.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste onderdeel van het order fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Van den Bossche, passie voor tegels, Klein-Mechelen 22 te B-2880 Bornem, telefoon +32 34583435, fax +32 38990093, e-mail info@tegel.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het formulier voor herroeping op de website www.tegel.be/herroeping , maar is hiertoe niet verplicht.

"De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.tegel.be/herroeping . Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van den Bossche, passie voor tegels heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de magazijnveranwoordelijke van Van den Bossche, passie voor tegels, Klein-Mechelen 22 te B-2880 Bornem, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn even groot als de aangerekende leverkost, exclusief korting.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Van den Bossche, passie voor tegels zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Van den Bossche, passie voor tegels  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Van den Bossche, passie voor tegels op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Van den Bossche, passie voor tegels wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Van den Bossche, passie voor tegels geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Van den Bossche, passie voor tegels betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Van den Bossche, passie voor tegels klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Van den Bossche, passie voor tegels.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Van den Bossche, passie voor tegels  zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Van den Bossche, passie voor tegels is bereikbaar op het telefoonnummer +32 34583435, via e-mail op info@tegel.be of per post op het volgende adres Klein-Mechelen 22, B-2880 Bornem, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Van den Bossche, passie voor tegels beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Van den Bossche, passie voor tegels zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Van den Bossche, passie voor tegels, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van den Bossche Martin BV, Klein-Mechelen 22, B-2880 BORNEM of via info@tegel.be kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Van den Bossche Martin BV, Klein-Mechelen 22, B-2880 BORNEM ,e-mail info@tegel.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy op www.tegel.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy op www.tegel.be.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door
Van den Bossche, passie voor tegels om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Van den Bossche, passie voor tegels. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

De verkoper heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan

Van den Bossche, passie voor tegels

Klein-Mechelen 22

B-2880 Bornem

België

info@tegel.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)

Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Download algemene voorwaarden webshop