Algemene voorwaarden

1. Door de bestelbon te ondertekenen, erkent de koper kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze te aanvaarden.

2. Indien niet anders vermeld op de keerzijde, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere die zouden voorkomen op orders van de klant, betreffende dezelfde zaak.

3. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de koper en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

4. De aanduidingen op catalogi, folders en tarieven moeten als niet bindend worden beschouwd. Alle aanbiedingen en offertes zijn gegeven zonder verbintenis.

5. De monsters worden slechts ter aanduiding gegeven, de geleverde goederen hebben het voorrecht van de gebruikelijke toleranties, 't zij van de ene levering tot de andere.

6. Iedere bestelling of overeenkomst is slechts bindend na schriftelijke bekrachtiging door de verkoper. Alleen de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper, die door de koper goed gekend zijn, regelen de verkopen. De voorwaarden die op eventuele bestelbons van de koper voorkomen, en in tegenstelling zijn met de hierbij vermelde voorwaarden, kunnen niet tegen de verkoper ingeroepen worden.

7. De plannen voor plaatsing, studies, tekeningen, foto's, modellen en stalen aan de koper overhandigd, blijven eigendom van de verkoper. Zij moeten hem op eerste verzoek teruggegeven en mogen niet gekopieerd noch aan derden afgestaan worden.

8. De prijzen worden verstaan af verkoper, behalve wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9. De offertes blijven geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld op de offerte.

10. De waren zijn verkocht, afgenomen en geacht als aangenomen in de magazijnen van de verkoper. Zelfs franco, FOB of CIF verzonden, reizen de waren op risico van de koper.

11. Wanneer de levering op de werf voorzien is in het contract, kan dit enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar de werf berijdbaar zijn. Het lossen gebeurt door de zorgen van de koper, en op zijn kosten, hetzij op de werf hetzij op de plaats die de vervoerder als laatste voor hem bereikbare plaats aanziet. Indien de levering plaats vindt op een balkon, terras of andere kwetsbare ondergrond, is het de verantwoordelijkheid van de koper om op voorhand na te gaan of de stabiliteit, draagkracht en veiligheid van zulke ondergrond voldoende is om de te leveren goederen te dragen. in ieder geval is de verkoper niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade veroorzaakt bij de levering en hij zal desgevallend door de koper gevrijwaard worden voor alle schade die veroorzaakt zou zijn aan derden. Vanaf het ogenblik der aflevering staan de geleverde goederen onder de hoede van de koper.

12. De leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen worden steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding. Van zodra het volledige order beschikbaar is heeft de koper 10 werkdagen de tijd om zijn order af te halen of te laten leveren. Bij niet-afhaling of niet levering binnen deze termijn heeft de verkoper het recht een stockagevergoeding te eisen van de koper bepaald op 0,605 euro per aantal/eenheid per begonnen week.

13. De verkoper is in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht worden als voorbeeld beschouwd: algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekte, brand, vorst, uitzonderlijke regenperiode, stormschade, overstromingen, bij hem of bij zijn leveranciers.

14. De goederen moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald worden. Bij gebreke, mag de verkoper, hetzij de overeenkomst verbreken, hetzij er de uitvoering van eisen, zonder verhaal voor schade of vergoeding.

15. De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang ze niet werden betaald, ook wanneer de koper ze heeft verwerkt of aan derden overgelaten.

16. Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de acht dagen die op de levering van de goederen volgen en voor hun verwerking, zoniet zal de klacht niet in aanmerking genomen worden.

17. De verkoper mag het terugzenden van gebrekkige goederen eisen. Hij behoudt zich het recht voor deze te vervangen. De waarborg van de verkoper kan nooit verder gaan dan tot eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst, dit volgens contractuele afwijking van art. 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

18. Monsternemingen, proeven en tegenproeven moeten uitgevoerd worden in tegenwoordigheid van de verkoper. Indien de levering is aangenomen zijn de kosten van de proeven en tegenproeven ten laste van de koper. Indien de levering geweigerd wordt, zijn al de kosten ten laste van de verkoper.

19. Iedere klacht voor onzichtbaar gebrek moet ingediend worden binnen de drie maanden na levering. Zij is als ongegrond aanzien, wanneer het product
beantwoordt aan de terzake geldende normen.

20. Ingeval van geschil, blijven de waren onder de bescherming van de koper, die de geschikte bewaring en opslag ervan moet verzekeren. Klachten betreffende beschadigde waren of tekort, moeten onmiddellijk bij afhaling of bij de vervoerder ingediend worden.

21. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering of afhaling, zonder disconto noch korting voor kontante betaling, behalve in geval van andere geschreven overeenkomsten op de bestelbon vermeld.

22. Ons personeel en onze vervoerders zijn bevoegd om de bedragen van de facturen te ontvangen. Geen enkele afhouding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de koper toegepast worden.

23. Bij niet-betaling op de vervaldag van onze facturen is er van rechtswege een intrest van 10% verschuldigd, met vrijstelling van ingebrekestelling. De vervaldag geldt als in mora stelling. Daarenboven zal het bedrag van de factuur in geval van niet-betaling op haar vervaldag, automatisch, dus zonder in gebreke stelling, met 10% worden verhoogd met een minimum van 25,00 euro, bij toepassing van artikel 1153 van het burgerlijk wetboek.

24. Elke wijziging in de toestand van de koper, zoals overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van acceptatie, onzekere solvabiliteit, concordaat, faling, achterstallige betaling, wettigt de verkoper waarborgen te eisen of een gedeelte van of gans de koop op te schorten of te verbreken. In die gevallen wordt de waarde van de reeds geleverde goederen van de betwiste bestellingen onmiddellijk eisbaar zonder dat hierdoor afstand gedaan wordt van de schadevergoedingen, en intresten, die de verkoper van rechtswege toegekend worden. Huidig voorwaarde geldt wat de mogelijke schadevergoeding betreft wederkerig in geval de verkoop wordt verbroken lastens de verkoper.

25. Voor alle betwistingen, ook voor betalingsvorderingen, zijn enkel en alleen de Rechtbanken en Vredegerechten van het rechtsgebied van de verkoper bevoegd. De verkoper wijkt niet af van dit artikel wanneer hij een wissel trekt op de koper, of effecten ter betaling aanvaardt.

26. De koper geeft de maten en hoeveelheden op voor offerten en bestellingen. Hij moet er de juistheid van nagaan en draagt er de verantwoordelijkheid voor.

27. Het aantal tegels geleverd per rekeneenheid (vierkante meter of lopende meter), stemt steeds en uitsluitend overeen met het aantal geleverd door de fabrikant, overeenkomstig de bij hem in voege zijnde normen, en als dusdanig aangerekend.

28. De waarborg op de geleverde goederen kan slechts ingeroepen worden gedurende een periode van maximum 24 maanden na factuurdatum.

29. Leveringen geschieden onder het nadrukkelijk voorbehoud dat tussen monsters en geleverde goederen, tint-, maat- en structuurafwijkingen kunnen voorkomen. Deze afwijkingen zijn nooit een basis voor eventuele klachten.

30. De koper verbindt er zich toe de aangekochte producten te bezigen uitsluitend overeenkomstig de doeleinden en aanduidingen hem verstrekt in de toonzalen. Tegels die buiten hun normale bestemming gebruikt worden, of die niet verwerkt of geplaatst worden volgens de terzake geldende normen en regels van de kunst, zijn door dit feit zelf uitgesloten van elke waarborg.

31. De producten worden steeds verkocht zonder plaatsing.

32. De tegels aangeduid onder één van de volgende benamingen: afval, gedeklasseerd, tweede keus, derde keuze, handelskeus (H.K.), mindere sortering (M.S.), commerciële keuze, "tout-venant", loten, speciale aanbieding, liquidatietegels zijn uitgesloten van elke waarborg.

33. Afgehaalde goederen worden definitief aanvaard bij vertrek magazijn. Ter bestemming gebrachte goederen worden, zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit, definitief aanvaard wanneer de goederen gelost zijn en aldus vatbaar voor nazicht.

34. Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild, tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper. In dat geval zal een waardevermindering van 25% toegepast worden tot dekking van de veroorzaakte kosten.

35. De waarborg van de lege paletten wordt terugbetaald wanneer deze afgeleverd worden in ons magazijn te Bornem.

36. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw prijsvraag en/of bestelling en voor marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op marketing, volstaat het ons dat mee te delen via een e-mail te sturen naar marketing@tegel.be Via dit e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website www.tegel.be

Webshop

Bij Van den Bossche, passie voor tegels – tegel.be staan we achter onze producten en we accepteren retourneringen, mits onderstaande richtlijnen worden nageleefd. Voordat de klant goederen retourneert naar ons, ongeacht de reden, moet de klant een aanvraag terugname doen via www.tegel.be/terugname Alle goederen worden geretourneerd op risico en kosten van de klant, en moeten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen naar het bedrijf en voor het voorleggen van een leveringsbewijs van de retourzending. Het bedrijf hanteert een retourbeleid van 14 dagen. Op basis hiervan worden retourzendingen geaccepteerd als het bedrijf deze ontvangt binnen 14 dagen na verzending.

Bestelling die maatwerk bevatten of producten die speciaal volgens maten of hoeveelheden van de klant (maatwerk) besteld werden, kunnen niet worden geretourneerd.

Goederen die gevoelig zijn voor vocht (natuursteen of plaatsingsmaterialen, zoals egalisatie, kleefcement en voegcement die worden afgeleverd in een afgedichte verpakking kunnen niet worden geretourneerd

Na terugnamevraag van de klant zal Van den Bossche, passie voor tegels – tegel.be retour instructie bezorgen aan de klant. Hierbij zal bij het retourneren een terugnamedocument afgedrukt en bijgevoegd moeten worden bij de goederen.

Terugnamevragen ontvangen na 14 dagen na de levering zullen niet aanvaard worden, tenzij tegen een terugnamekost die voorgesteld zal worden na uw terugnamevraag.