Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren - Meer informatieCookies toestaan

Aansprakelijkheidsverzekering

Van den Bossche Academy

De 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsecto: de impact.

Ondernemingen in de bouwsector krijgen vanaf 1 juli 2018 te maken met een nieuwe wetgeving. Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector zullen vanaf dan mogelijk verplicht worden om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wij verduidelijken even de impact van de nieuwe wetgeving.

Op wie is die nieuwe wetgeving van toepassing?

Of uw onderneming al dan niet aan deze verzekeringsplicht is onderworpen, hangt af van een aantal factoren. Als aan de 3 onderstaande voorwaarden voldaan wordt, is de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht:

  1. Het betreft werken aan gebouwen, of intellectuele prestaties die ermee verband houden.
  2. Het betreft gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning.
  3. Het betreft werken waarvoor een tussenkomst van een architect verplicht is.

Verzekeringstechnisch gezien kunnen we stellen dat deze nieuwe aansprakelijkheidsverzekering een aanvulling is op de verzekering BA van aannemers en op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de intellectuele dienstverlening in de bouwsector.

Iedereen die actief is binnen uw bedrijf, is door de verzekering BA verzekerd. Er zijn ook echter belangrijke uitsluitingen zoals: schade door vandalisme, een zware fout, gebrek aan voorzorgsmaatregelen of fouten te wijten aan de gebrekkige toestand van de geleverde werken. Ook schadegevallen door een werkwijze waarvoor de wet strafsancties oplegt, vallen buiten de verzekering BA.

Wat wordt er precies verzekerd?

Deze verzekering verleent waarborg voor de aansprakelijkheid gedurende 10 jaar die een van uw aannemers/bouwactoren kan oplopen door een gebrek in de bouw, beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning.


Wat zijn de gevolgen als u actief bent in de bouwsector?

Uw 10-jarige aansprakelijkheid wordt - voor de ernstige gebreken zoals hierboven beschreven - gedekt via deze verzekering. Als bedrijf beperkt u hierdoor uw potentiële risico tot een minimum.

De wet bepaalt echter ook dat er voor de aanvang van de werken een attest aanwezig moet zijn. Als dat niet het geval is, zullen de werken niet van start mogen gaan. Dat attest moet altijd op de werf aanwezig zijn en moet afgegeven worden aan de bouwheer en de architect.

Bij niet-naleving van die verzekeringsplicht kunt u als ondernemer aansprakelijk gesteld worden bij eventuele gebreken en kan de overheid boetes opleggen.

Bron: KMO-partner

Contact

VAN DEN BOSSCHE tegels & natuursteen
Klein Mechelen 22 – B-2880 BORNEM
Telefoon 0345/TEGEL (0345/83435)
Web www.tegel.be