Herroeping bestellingen webshop

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Van den Bossche, passie voor tegels.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste onderdeel van het order fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Van den Bossche, passie voor tegels, Klein-Mechelen 22 te B-2880 Bornem, telefoon +32 34583435, fax +32 38990093, e-mail info@tegel.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van de onderstaande voorbeeldtekst voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch doorsturen of invullen/doorsturen via onderstaand formulier . Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van den Bossche, passie voor tegels heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de magazijnveranwoordelijke van Van den Bossche, passie voor tegels, Klein-Mechelen 22 te B-2880 Bornem, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn even groot als de aangerekende leverkost, exclusief korting.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Van den Bossche, passie voor tegels zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Van den Bossche, passie voor tegels  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Van den Bossche, passie voor tegels op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Van den Bossche, passie voor tegels wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Van den Bossche, passie voor tegels geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Van den Bossche, passie voor tegels betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

Om het herroepen van uw online bestelling via onze webshop kan u onderstaand voorbeeldtekst gebruiken.

Per Post:

Aan Van den Bossche, passie voor tegels

t.a.v. herroeping webshop bestelling

Klein-Mechelen 22

B-2880 Bornem

België

 

Per mail: info@tegel.be

 

Voorbeeldtekst, verder in te vullen:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering* herroep/herroepen (*):

 

 

Besteld op (*)

Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum :

 

(*) doorhalen/aanvullen wat niet van toepassing is.